Sakramenty

Bierzmowanie

„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”

(Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1285)

Młodzież zobowiązana jest do uczestnictwa w niedzielnych Mszach św. i uroczystościach, regularnego przystępowania do sakramentu Eucharystii, Pokuty i Pojednania, dbania o wzrost wiary poprzez własną modlitwę jak i uczestnictwo w nabożeństwach oraz uczęszczania na lekcje religii w szkole.

BEZPOŚREDNIE PRZYGOTOWANIE

FORMACJE

PostCresima

PostCresima to środowisko dla młodych ludzi, aby mogli dojrzewać do dorosłości w środowisku wiary i przyjaźni, które rodzą się w trakcie formacji. PostCresima, to nie jest kurs przygotowujący do bierzmowania, ale formacja dla młodych od 12/13 roku życia do skończenia szkoły ponadpodstawowej. W trakcie tej formacji udziela się Sakramentu Bierzmowania, kiedy uzna się to za stosowne.

Nazwa pochodzi z języka włoskiego i tłumaczy się ją jako „po bierzmowanie”. Jest to nowa forma duszpasterstwa, która powstała we Włoszech z myślą o młodzieży przygotowującej się do bierzmowania oraz tej, która ten sakrament już przyjęła. Projekt skierowany jest do młodzieży z całej parafii. Jest tak przygotowany, aby młodzi mogli otrzymać formację chrześcijańską opartą na Katechizmie Kościoła Katolickiego.
Spotkania młodzieży odbywają się co piątek, w grupach maksymalnie 8-osobowych. Prowadzą je „chrzestni”, czyli wybrane i potwierdzone przez Kościół małżeństwa z Drogi Neokatechumenalnej, w ich domach.
W naszej parafii formacja „Postcresima” rozpoczęła się we wrześniu 2017 r. Odbywa go aktualnie około 300 młodych ludzi, prowadzonych przez 46 małżeństw.

Podczas miesięcznego cyklu obejmującego 4 spotkania omawiana jest jedna prawda wiary. W czasie pierwszego młodzi mówią, co myślą na dany temat, np. o IV przykazaniu Dekalogu, czyli o szacunku do rodziców, dziadków, ojczyzny i tego wszystkiego, co łączy się ze starszymi. Na drugim jest skrutacja [metoda czytania Biblii z odnośnikami] Pisma Świętego. Trzecie odbywa się w kościele, gdzie młodym przedstawiane jest magisterium Kościoła na dany temat. Wtedy jest też okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Czwarte ma charakter uroczysty. W domu „chrzestnych” młodzież odpowiada na pytanie: „Czy chcesz, aby Pan Bóg zawarł z tobą przymierze i zrealizował je w tobie?”. Młodzi odpowiadają w wolności. Nie są moralizowani i zmuszani do jakiejkolwiek odpowiedzi.

Nowy nabór do PostCresima pod koniec października 2023 r.

kontakt: ks. Jan Chaciński

Tradycyjny kurs

W naszej parafii prowadzimy także tradycyjny dwuletni kurs do przygotowania do sakramentu bierzmowania. Spotkania odbywają co drugi tydzień w poniedziałki o 19:00 w dolnym kościele. Przez cały okres trwania kursu obowiązują dzienniczki weryfikujące obecności na Mszach św., nabożeństwach oraz przystępowania do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Przyjmujemy na kurs młodzież od 8 klasy szkoły podstawowej włącznie.

Nowy kurs rozpocznie się na początku listopada 2023. Spotkanie organizacyjne w połowie października. Aby się zapisać na nowy kurs należy pobrać formularz i dostarczyć go do ks. Tomasza. Wydrukowane formularze dostępne są w zakrystii i kancelarii. Proszę zwrócić uwagę na pkt 3. Metryka – wypełnia je ksiądz w kancelarii parafii chrztu.

kontakt: ks. Tomasz Bek

INNE

Dokumenty potrzebne do sakramentu Bierzmowania:
  1. Metryka Chrztu św. (jeśli Chrzest był w naszej parafii wystarczy podać rok chrztu)
  2. Jeśli kandydat nie mieszka na terenie naszej parafii – zgoda proboszcza parafii zamieszkania na przygotowanie i przyjęcia sakramentu w naszej parafii
  3. Zaświadczenia świadka z własnej parafii zamieszkania, że jest wierzący i praktykujący i może zostać dopuszczony do godności świadka
Do przyjęcia zadania świadka  może być dopuszczony ten, kto:
  1. jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  2. ukończył szesnaście lat
  3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej;
  5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanie.

(Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 874,§1)

Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.

Świadkami nie mogą być:

  1. osoby mieszkające razem bez sakramentu małżeństwa
  2. osoby niewierzące lub niepraktykujące