Sakramenty

Bierzmowanie

„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”

(Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1285)
Dokumenty potrzebne do sakramentu Bierzmowania:
 1. Metryka Chrztu św. (jeśli Chrzest był w naszej parafii wystarczy podać rok chrztu)
 2. Jeśli kandydat nie mieszka na terenie naszej parafii – zgoda proboszcza parafii zamieszkania na przygotowanie i przyjęcia sakramentu w naszej parafii
 3. Zaświadczenia świadka z własnej parafii zamieszkania, że jest wierzący i praktykujący i może zostać dopuszczony do godności świadka
Do przyjęcia zadania świadka  może być dopuszczony ten, kto:
 1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 2. ukończył szesnaście lat
 3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej;
 5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
(Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 874,§1)
Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.
Świadkami nie mogą być:
 1. osoby mieszkające razem bez sakramentu małżeństwa
 2. osoby niewierzące lub niepraktykujące

Informacja dla młodzieży:

Kurs dla młodzieży odbywa się w trakcie roku szkolnego. Uczestniczą w nim uczniowie VII i VIII klas szkoły podstawowej oraz I klas Liceum.

Wszyscy przygotowujący się do sakramentu bierzmowania powinni zgłosić do kancelarii parafialnej z dokumentami potrzebnymi we wrześniu.

UWAGA!

Nowy kurs rozpocznie się w październiku 2021. 

Zapraszamy wtedy na spotkanie organizacyjne kandydatów z klas VII i VIII szkoły podstawowej razem z ich rodzicami.

UWAGA! Spotkanie to jest obowiązkowe. Nie ma możliwości wejścia na kurs bez obecności na tym spotkaniu.

Dodatkowe dokumenty potrzebne do sakramentu Bierzmowania:

 1. Opinia katechety
 2. Zestaw książeczki przygotowania do sakramentu (otrzymują na pierwszym spotkaniu)