Wspólnoty i grupy

Koło Żywego Różańca

Różaniec nie zastępuje Mszy św., nie konkuruje z Liturgią Godzin i Koronką do Miłosierdzia Bożego, ale jest wspaniałym i potężnym sposobem przeżywania wiary w żywej łączności z Maryją, z którą wędrujemy po drogach tajemnic naszego odkupienia.

Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, bowiem w Piśmie Świętym znajdujemy jego korzenie. Główna część „Zdrowaś Maryjo” przytacza pozdrowienie archanioła Gabriela ze zwiastowania Maryi (Łk 1,28). Dalsza część modlitwy jest pozdrowieniem i błogosławieństwem Elżbiety dla Maryi (Łk 1,42). Modlitwę „Ojcze Nasz” przekazał uczniom sam Jezus (Mt 6,9), a „Chwała Ojcu” jest rozwinięciem trynitarnej formuły wypowiedzianej przez Jezusa wysyłającego uczniów z misją (Mt 28, 19). Tylko czwarta (Wniebowzięcie NMP) i piąta (Ukoronowanie NMP) tajemnica chwalebna nie jest udokumentowana w Piśmie świętym, ale czerpie z niego inspirację. To biblijne pochodzenie sprawia, że różaniec, chociaż często łączony ściśle z Maryją, to tak naprawdę jest modlitwą do Jezusa.

Celem tej modlitwy pozostaje akt wiary w Jezusa Chrystusa, przeżyty z Maryją, która jest matką wspólnoty Kościoła. Poprzez odmawianie różańca, a przez to ciągłą konfrontację z życiem Chrystusa, mamy wielka szansę zmiany swego życia na lepsze, doskonalsze, na życie Boże. Równocześnie w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości.

Będziecie istotnie wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie waszą mocą. Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyjednać pokój dla świata i koniec wojny

to przesłanie z objawień Matki Bożej z Fatimy z roku 1917.

„Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz”, dziesięć „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”. Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy „zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwudziestu. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Przy dokonywaniu zmian uważamy, żeby co miesiąc każdy uczestnik tej modlitwy miał do rozważenia kolejna tajemnicę. Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc. Takie zasady obowiązują przy organizowaniu „Żywych Róż” na całym świecie.

Koło Żywego Różańca stawia sobie za zadanie wspierać tą modlitwą działalność duszpasterską Kościoła. Zgodnie z ceremoniałem Żywym Różańcem kieruje Rada, którą tworzą zelatorzy, czyli kierownicy wszystkich Róż. W naszej parafii istnieje obecnie sześć Róż Różańcowych skupiających po 20 członków każda. Każdy z członków przez miesiąc modli się codziennie różańcem, rozważając jedną z tajemnic różańcowych. Zmiana tajemnic odbywa się na comiesięcznym ogólnym spotkaniu Koła. Ks. proboszcz albo inny zaproszony kapłan wygłasza krótką konferencję, podaje miesięczną intencję, udziela błogosławieństwa zebranym. Przyjmowani są też nowi członkowie i wpisywani do parafialnej Księgi Żywego Różańca. W naszej parafii przewodniczącą od roku 1996 jest Teresa Sęk.

Spotkania odbywają się: w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.30

Opiekun duchowy: ks. Tomasz Bek

Zapraszamy wszystkich, także młodych parafian, którzy chcieliby modlitwą różańcową chwalić Matkę Najświętszą, a za Jej pośrednictwem modlić się w intencjach swoich i Kościoła, do wstąpienia w nasze szeregi.

Pamiętajmy – różaniec pochodzi z nieba i do nieba prowadzi.