Wspólnoty i grupy

Droga Neokatechumenalna

„Jakąż radość i jaką nadzieję daje nam wasza obecność i wasza działalność! Przeżywanie i rozwijanie tego przebudzenia jest tym, co nazywacie formą katechumenatu pochrzcielnego, który będzie mógł odnowić w dzisiejszych wspólnotach chrześcijańskich te oznaki dojrzałości i pogłębienia, które w Kościele pierwotnym osiągano w okresie przygotowania do Chrztu”

PAWEŁ VI, Do Wspólnot Neokatechumenalnych, Audiencja Generalna, 8 maja 1974; w: Notitiae 95-96, lipiec-sierpień 1974, s. 230

Natura Drogi Neokatechumenalnej została zdefiniowana przez Jego Świątobliwość Jana Pawła II kiedy pisze: „Uznaję Drogę Neokatechumenalną jako itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych” (JAN PAWEŁ II, List Ogniqualvolta, 30 sierpnia 1990: AAS 82 (1990) 1515.)

Dla tych, którzy przyjmą drogę, następują dalsze etapy działania:

  • Prekatechumenat – okres wstępnego poznawania siebie w świetle Słowa Bożego i celebracji liturgicznej w kontekście wspólnoty. Okres ten trwa około 2 lat i kończy się pierwszym scrutinium.
  • Przejście do katechumenatu – etap głębszego poznawania siebie na tle odkrywania historii zbawienia. W ten sposób uczestnicy przygotowują się do drugiego scrutinium, aby poznawszy siebie i zbawcze działanie Boga, dokonać mogli rytu wyrzeczenia się zła i prosić o przyjęcie do katechumenatu. Cały ten etap katechez trwa około 4 lat.
  • Katechumenat – stopniowe wprowadzenie w tajemnice życia chrześcijańskiego, w którym szczególne miejsce zajmuje modlitwa i wiara. Ten etap zmierza do uformowania postawy synowskiego oddania wobec Boga, co wyraża się w przekazaniu i przyjęciu Modlitwy Pańskiej.
  • Wybranie – to ostatni etap zmierzający bezpośrednio do odnowienia przyrzeczeń chrztu przez bliższe wprowadzenie w treść tego sakramentu.

Droga realizowana jest w małych wspólnotach – liczących 20-60 osób.

W naszej parafii jest 13 wspólnot.

Spotkania odbywają się: raz w tygodniu na Liturgii Słowa i w sobotę wieczorem Msza św.

Wszyscy nasi księża są zaangażowani we wspólnotach

Katechezy dla dorosłych i młodzieży, po których można wejść do wspólnoty, odbywają się co roku jesienią.

Oficjalna strona Drogi Neokatechumenalnej